Spring til hovedindhold

Gratis verzending bij besteding vanaf € 59,00!

Deelnamevoorwaarden


Organisator:

woom GmbH, Inkustraße 1 – 7/Halle 14/ Top 5, 3400 Klosterneuburg, Oostenrijk (hierna te noemen: 'woom')


Recht op deelname

  • Alle natuurlijke personen van 14 jaar of ouder mogen aan deze actie deelnemen. Voor deelnemers jonger dan 14 jaar is toestemming van de wettelijke ouder of voogd vereist.
  • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en hun verwanten.
  • Voor deelname is instemming met deze deelnamevoorwaarden vereist. Met deelname aan deze actie gaat de deelnemer of diens ouder/voogd akkoord met deze voorwaarden en geeft deze te kennen ze te hebben gelezen en begrepen.


Deelnamevoorwaarden

  • Om te kunnen deelnemen, is aanmelding voor de nieuwsbrief vereist. Voor deelname is geen aankoop vereist.
  • Als abonnee van de nieuwsbrief kan de deelnemer regelmatig aan de nieuwsbriefgebonden verlotingsactie deelnemen. Daarvoor moet de deelnemer zich voor de verlotingsactie aanmelden en akkoord gaan met de deelnamevoorwaarden. 


Winnen, bepaling van de winnaar en kennisgeving van het winnen

  • Eenmaal per maand worden er onder alle in aanmerking komende deelnemers in totaal drie woom-fietsen verloot.
  • Iedere abonnee kan maximaal één woom-fiets in een framemaat naar keuze winnen. Het model en de kleur worden door woom bepaald. Betaling in contanten en het ruilen van de prijs zijn niet mogelijk.
  • Voor de kennisgeving moet de winnaar, nadat die per e-mail een bevestiging van het winnen van de verlotingsactie heeft ontvangen, dienst contactgegevens, te weten de volledige voor- en achternaam, de aanhef en de adresgegevens, binnen 30 dagen via een e-mail naar [email protected] kenbaar maken. De winnaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de bovenstaande gegevens. 

De winnaar kan de prijs aannemen door binnen 30 dagen via e-mail diens contactgegevens kenbaar te maken. Daarna komt het recht op aanspraak op de prijs te vervallen. woom heeft in zulke gevallen het recht een vervangende verlotingsactie uit te voeren.


Uitsluiting en beëindiging

woom behoudt zich het recht voor om deelnemers die de deelnamevoorwaarden schenden of door middel van technische manipulatie de uitkomst van de verlotingsactie proberen te beïnvloeden uit te sluiten van deelname. Dit geldt in het bijzonder als de deelnemer foutieve informatie heeft opgegeven. In het geval van uitsluiting van deelname mag woom de prijs met terugwerkende kracht intrekken en terugvorderen.

woom is niet aansprakelijk voor technische defecten, fouten bij gegevensoverdracht en andere technische problemen die van invloed kunnen zijn op deelname aan de verlotingsactie.


Bescherming van persoonsgegevens

woom verwerkt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Oostenrijkse privacywetgeving voor zover omwille van de doorgang van de verlotingsactie vereist is, en dan met name om contact op te nemen met de winnaar. 

Voor de deelname en verloting zelf verwerken we het opgegeven e-mailadres. We verwerken ook de naam en adresgegevens van de winnaars om ze over de uitkomst in te lichten.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat voor de verlotingsactie nodig is (verzending + telefoonnummer). Na afloop van de verlotingsactie worden alle gegevens gewist.

De voor de nieuwsbriefaanmelding vereiste gegevens, te weten naam en e-mailadres, verwerken we op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de abonnee om per e-mail relevante en interessante informatie over ons bedrijf, onze producten en onze diensten te versturen. Abonnees kunnen hun toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen en met werking voor de toekomst intrekken.

Lees onze >>privacyverklaring voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verwerken. 


Slotbepalingen 

Voor de volledige verlotingsactie geldt het Oostenrijks recht, met uitsluiting van uitspraken van andere rechtbanken. De uitslag van de verlotingsactie kan niet van rechtswege worden gecontroleerd. Over de uitslag van de verlotingsactie kan niet schriftelijk worden gecorrespondeerd. Uitbetaling van de prijs kan niet juridisch worden afgedwongen.

Eventuele belastingen en andere heffingen komen voor rekening van de ontvanger van de prijs.

Mochten bepalingen van deze deelnamevoorwaarden nietig blijken of worden, dan heeft dat geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige deelnamevoorwaarden. In plaats daarvan komt er een regeling te gelden die zo nauw mogelijk strookt met de geest van de nietige bepaling.

Meer informatie is te vinden op www.woom.com.